Sakura Turtle

Sakura Turtle

ซากุระเต่า และสัตว์เลื้อยคลาน โปรตีนไม่น้อยกว่า 30% : 50g / 100g

เป็นอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบจากธรรมชาติเกรดเยี่ยม รูปทรงของอาหารได้ถูกออกแบบให้ท่านได้สามารถใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงของท่านได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือท่านสามารถป้อนอาหารแก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้

© 2023 by Demi Watson. Proudly created with Wix.com